Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 09.10.2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.30.2019.AOR
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ArcelorMittal Warszawa Spółka z o. o., złożony 3 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
    Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1801oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 - 16.00.
    Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 października 2019 r.
    W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
09-10-2019
Data wprowadzenia:  11-10-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 11-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2019
Liczba odwiedzin: 251
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe